Набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства
228452 ПЕРЕГЛЯДІВ

11 вересня 2020 року набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2020 №2932/5.
Банкрутство – це одна з юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.
Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом.
Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів.

Які новації?
Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2020 № 2932/5 внесено зміни до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, а саме:
- строк проведення планової перевірки арбітражних керуючих збільшено з 8 до 10 робочих днів;
- планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів;
- місцем проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю;
- позапланову перевірку (виїзну/невиїзну) проводить Міністерство юстиції або територіальний орган Мін’юсту (структурний підрозділ територіального органу), визначений Міністерством юстиції, крім
випадків проведення позапланової перевірки з підстав неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, та неподання документів, які підтверджують виконання про усунення порушень, виявлених за результатами проведення перевірки, в установлений органом контролю строк, або подання документів, які не підтверджують виконання такого розпорядження у повному обсязі;
- арбітражний керуючий має письмово повідомити орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об’єктивних підстав із наданням підтверджуючих документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки;
- до перевірки арбітражного керуючого можна залучати найдосвідченіших та висококваліфікованих арбітражних керуючих у кількості не більше двох осіб за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону. Вони надають власну правову позицію з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії, та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється;
- у разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень комісія обов’язково зазначає причинно-наслідковий зв’язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів;
- Мін’юст має право вносити на розгляд Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих пропозиції щодо встановлення відповідності висновків акта перевірки вимогам законодавства;
- встановлення за результатами перевірки факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого, є однією з підстав для внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.

Права арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацією та керуючого реалізацією відповідно до законодавства. У тому числі він має право:
- звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства (далі – Кодекс);
- скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь із правом дорадчого голосу;
- отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених Кодексом;
- залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи за угодою з кредиторами;
- запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування і від фізичних осіб за їх згодою;
- отримувати інформацію з державних реєстрів;
- подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень;
- здійснювати інші повноваження, передбачені Кодексом.

Арбітражний керуючий зобов’язаний:
- неухильно дотримуватися вимог законодавства;
- здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
- проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника і становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом із документами, що підтверджують відповідну інформацію;
- подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством;
- розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці вебсайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої надається доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про:
значні правочини чи правочини з заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов’язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов’язань);
інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації);
дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім’я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості);
обтяження майна боржника (об’єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);
реєстр вимог кредиторів;
строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією);
аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;
дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів);
тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення);
текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом);
декларацію про майновий стан боржника – фізичної особи;
- створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства;
- здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
- надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
- вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суд про наявність такого конфлікту;
- надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;
- виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Коли арбітражного керуючого усувають від виконання обов’язків?
Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією майна здійснюється господарським судом:
за його заявою;
за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого; зловживання правами арбітражного керуючого;
подання до суду неправдивих відомостей;
відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
припинення діяльності арбітражного керуючого;
наявності конфлікту інтересів.
Арбітражному керуючому забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
Обов’язок збереження цієї інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.

Детальну консультацію щодо роботи арбітражних керуючих можна отримати у Відділі банкрутства #центральнаюстиція: https://kyivobljust.gov.ua/structure_pidrozdily/viddil_bankrut

Інформаційне агентство «Україна Інформ» 

Інформаційне агентство «Україна Інформ» було засноване у 2018 році. Зараз інформаційне агентство «Україна Інформ» є одним із найбільших інформаційних агентств України, з понад 200 медійними партнерами. Теми, які висвітлює інформаційне агентство починається від політики до суспільного життя всього населення. Наші журналісти та автори новин завжди одними з перших публікують інформацію про те, що відбувається у світі культури та спорту, відвідують Верховну Раду України для того, щоб бути в курсі всіх подій. Кореспонденти інформаційного агентства «Україна Інформ» першими висвітлюють події України та світу. В нас є багато власних відділень на території всієї України. Тож на поталі ви зможете знайти останні події зі світу політики, держави, спорту,  культури, економіки та суспільного й соціального життя українців.

З якими країнами та містами ми співпрацюємо? Інформаційні агентства, що є медійними партнерами «Україна Інформ» розташовані в усіх областях України. Міцно закріпившись в усіх регіонах нашої держави, ми змогли налагодити зв’язки з більшістю країн світу. Тож наші автори новин, які перебувають в кожній із цих країн мають можливість освітлювати усі найважливіші події в усіх сферах життя цих країн. 

Що можна знайти на порталі інформаційного агентства «Україна Інформ»?

Кожного дня на нашому сайті з’являється понад 1000 новин, які висвітлюються з багатьох точок зору. Ми, наші журналісти та автори новин не мають якихось уподобань та викладають інформацію об’єктивно, зображаючи реальну картину нашої держави. Наші публікації часто мають коментарі від очевидців, що робить репортажі максимально правдивими. Також ми постійно зустрічаємось із цікавими особистостями для того, щоб отримати інтерв’ю, яке розкриє таємниці. 

Спектр нашої продукції не обмежується лише репортажами, новинами та інфографікою. Ми займаємось випуском стрічок новин, інформаційних пакетів та вісників. Співпрацюємо не лише з українськими, а й закордонними компаніями. Інформаційне агентство «Україна Інформ» має партнерські стосунки із: електронними та друкованими ЗМІ, теле- та радіокомпаніями України, медіа закордонних країн, владними та бізнес-структурами, посольствами, консульствами та підприємствами. Такий широкий перелік партнерів допомагає інформаційному агентству постійно тримати руку на пульсі. Ми одними з перших дізнаємось про все те, що відбувається в державі та освітлюємо події на нашому порталі.

Що особливого в інформаційному агентстві «Україна Інформ»?

Інформаційне агентство «Україна Інформ» має власний прес-центр, який займається організацією усіх заходів. Наші прес-конференції, брифінги, громадські слухання, інтернет-конференції, телемости, презентації, семінари, виставки, можуть проводитись за участю спікерів з інших країн в режимі телемосту. Не рідкими гостями нашого агентства є перші особи держави. Ми часто беремо інтерв’ю в політиків та спортсменів, розкриваємо сутність постанов Міністерств України за допомогою коментарів самих міністрів. Часто запрошуємо до себе, або приймаємо запрошення письменників, артистів зірок шоу-бізнесу, релігійних та громадських діячів та науковців. 

Інформаційне агентство має договори з понад 500 телеканалами України та світу з метою обміну відео контентом. Також УКРАЇНА ІНФОРМ є розробником широкого спектра технологічної продукції для телеканалів, інформаційних агентств, інформаційних сайтів та підприємств, зокрема веб-порталів будь-якого дизайну та складності, сео-просування по пошуковим системам, програм для відео монтажу, стрімінгових сервісів, мобільних додатків, новітніх плейаутів та архіваторів.

Інформаційне агентство «Україна Інформ» пише для людей, тому всі наші новини не мають суб’єктивної оцінки. Ми передаємо лише об’єктивні факти із політичного та суспільного життя України. Наше інформаційне агентство намагається діяти, реалізовуючи принципи свободи інформації. Але навіть дотримуючись такої політики ми не викривлюємо факти, а розкриваємо їх такими, якими вони є.   

 

Мої відео